Israel In Your Community

הרב אברהם יצחק הכהן קוק על פורים: לראות חסד עם עמלק

הרב אברהם יצחק הכהן קוק ידוע כמחדש חידושים נפלאים בכל חלקי התורה. הוא היה פילוסוף דתי על כל המשתמע מכך.

כך נהג בסוגית "מחיית עמלק" (מצווה מן התורה).

בחלק ב' של "אורות הקודש" (שנערך על ידי תלמידו המובהק דוד הכהן הנזיר) הוא כותב פלא פלאים שכזה.

"כשאנו מתבוננים על האגדה האומרת "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק" (גיטין נ"ז ב) אנו חודרים לעומק החסד, שאין לנו להסחף בזרם של שנאה גם על האויב היותר נורא (עיין פרי צדיק סימן ד בד"ה ובגמרא) ומזה אנו דנים דין קל וחומר לאותם שהם גורמים לנו צער בדעותיהם וענייני הריסה שלהם, בשביל מטרות טובות לפי דעתם, וקל וחומר כשהמטרות הטובות הן יוצאות מן הכוח אל הפועל, ועושות דברים טובים ומתוקנים. אף על פי שעם הטוב יש בו גם כן רע וקלקול אין הרע מבטל את הטוב".

מחיית עמלק בעיניו של הראי"ה הינה מורכבת מאד והוא מבהירה:

"מידת האהבה השרויה בנשמת הצדיקים, היא כוללת את כל הברואים כולם, ואינה מוציאה מן הכלל שום דבר ולא עם ולשון ואפילו עמלק אינו נמחה כי אם "מתחת לשמיים" (שמות י"ז י"ד; דברים כ"ה -י"ט) אבל על ידי הזיכוך מתעלה הוא לשורש הטוב אשר הוא מעל לשמיים ונכלל הוא באהבה העליונה אלא שצריך כח גדול וטהרה עצומה ליחוד נשגב זה"

(הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מדות הראי"ה,ע"מ צד"ה ערך אהבה סעיף ו)

 

06 מרץ 2012 / 12 Adar II 5772 0
  •   הדפסה  
נתן רועי

נתן רועי נולד ביפו להורים שעלו ב"עליית גומולקה"; בעל השכלה וניסיון של למעלה משלושים וחמש שנות כתיבה תחקיר ועריכה עיתונאית הן בעיתונות הכתובה, בטלוויזיה הישראלית וברדיו (גל"צ); פרסם בישראל 18 ספרים בתחומי צבא ובטחון והחברה הישראלית; מרצה בנושאי תקשורת והיסטוריה הן ברמה אקדמית והן בפני קהל;מחבר תכניות חינוכיות הן בתחום ידיעת ארץ ישראל והן בתחום ההיסטוריה של ישראל; נמנה על צוות ההקמה של "תגלית" ומחבר תכנית היסוד של "תגלית" ב 1995; בעל שלושה תארים : משפטן Llb , היסטוריה ופילוסופיה,תואר ראשון ותואר שני Summa cum Laude; זכה בפרס של תנועת "סובלנות" (1987 ) בראשות נשיא המדינה אפרים קציר ומיכל זמורה-כהן על מאבקו העיתונאי למען חסידי אומות העולם בישראל ומתן מעמד מיוחד להם ולבני משפחותיהם במוסדות המדינה; זכה בפרס של מכון שכטר ( JTS ) בירושלים על הישגיו בלימודי התואר השני בהיסטוריה ופילוסופיה ובמלגה מטעם המכון בסיום לימודיו. נשוי באושר ואב לחמישה ילדים.