מבוא

"וידבר ה' אל משה לאמור: אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם והקרבתם אשה לה' כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה" (ויקרא כ"ג, כ"ו-כ"ט). מכאן למדו חז"ל על שתי מצוות ביום כיפור:


א. עינוי נפש - יום צום

ב. איסור מלאכה ביום כיפור.

מהי מטרת הצום ביום כיפור? על כך משיב ספר החינוך במצוה שי"ג: "משרשי המצוה שהיה מחסדי ה' על כל בריותיו לקבוע להם יום אחד בשנה לכפר על החטאים כל ידי התשובה, ולכן נצטווינו להתענות בו. לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות הגוף מעוררים אותנו להימשך אחר התאוה והחטא ויבטלו את הנפש מלחפש אחר האמת... ואין ראוי לבוא ולעמוד בדין ה' מתוך אכילה ושתייה..."  ומדוע נצטווינו על איסור מלאכה? גם על כך משיב ספר החינוך, מצוה שי"ז: "כדי שלא נהיה טרודים בשום דבר ונקדיש את כל מחשבתנו וכל כוונתנו לבקש מחילה וסליחה מאת אדון הכל". וכך אומר הרמב"ם ב"הלכות תשובה" - יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל יחיד ולרבים
הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חיבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים (פרק ד' משנה ז') ***********אולי צריך להיות הלכה ז?****************** מן הקריאה בהפטרה של יום "כיפור" אנו למדים על כך שהנביא ישעיהו (פרק י"ז, י"ד-נ"ח) מבקש מן העם לערוך תיקון מוסרי ומעשי בחייהם. אין להסתפק ביום צום ותענית אלא בתיקון המעשים. אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו.


 הנושאים המרכזיים

 1.  ערב יום כיפור: טהרה, צדקה, תפילת מנחה עם וודוי, סעודה מפסקת, ברכת הבנים.
 2. "שבת שבתון הוא לכם"  "ועניתם את נפשותיכם": חמישה עינויים - אכילה ושתיה  רחיצה  סיכה  נעילת סנדל
 3.  פרישה מן האישה
 4.  "כי ביום הזה יכפר עליכם".
 5.  יום כיפור - יום זכרון סליחה.
 6.  עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מרצה עד שירצה את חבירו.
 7.  "סדר העבודה" - עבודת כהן גדול ביום הכיפורים.
 8.  חובת הווידוי - נאמר עשר פעמים ביום כיפור.
 9.  חמש תפילות ביום כיפור:
 א. כל נדרי וערבית
 ב. שחרית
 ג. מוסף
 ד. מנחה - מפטיר יונה
 ה. נעילה ותקיעת שופר מוצאי יום כיפור: קידוש לבנה, הבדלה, יתד לסוכה.
  

 רעיונות יסוד

 ראש השנה הוא תחילת דינו של עולם - מידת הדין שולטת בו, אימת המלכות. יום  כיפור - הוא גמר דינו של עולם - מידת הרחמים שולטת בו, מחילה סליחה וכפרה. 
 1.הרעיון המרכזי של יום הכיפורים הוא רעיון התשובה. שאלו לקדוש ברוך הוא:   חוטא - מה הוא עונשו? אמר להן: יעשה תשובה ואני מקבלו דכתיב - "טוב וישר ה' " (תהלים כ"ה, ח).
 2. משה רבינו עלה להר סיני שלש פעמים.
 א. ז' בסיוון - י"ז בתמוז - כדי לקבל את הלוחות הראשונים.
 ב. י"ח בתמוז - כ"ט באב - להתפלל על ישראל (לאחר חטא העגל).
 ג. ראש חודש אלול - י' בתשרי - נתרצה הקב"ה לישראל - (יום כיפור)
 3. הוידוי נאמר עשר פעמים ביום כיפור. פעמיים בתפילת ערבית, פעמיים בשחרית, פעמיים במוסף, פעמיים במנחה, פעם אחת בנעילה, ופעם בערב יום כיפור בתפילת מנחה. ה"ווידוי" הוא עיקרה של התשובה.
 4. תקיעת השופר בסיום תפילת נעילה מזכירה לנו את תקיעת השופר של יום הכיפורים בשנת היובל: "בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקדשתם את שנת החמישים".

 5. לאחר ההבדלה ממהרים לתקוע יתד ראשונה לסוכה ובכך מגשימים את הרעיון של "מצוה גוררת מצוה" ומקיימים את הפסוק "ילכו מחיל אל חיל - יראה אל אלקים בציון".  

 מצוות ומנהגים

1. בערב יום כיפור נוהגים
   א. לטבול במקוה
   ב. לתת צדקה
   ג. לומר "ווידוי" במנחה
   ד. לאכול "סעודה מפסקת"
   ה. לברך את הילדים


2. מצוות מדאוריתא על פי ספר החינוך
   שי"ג - מצות תענית ביום עשירי בתשרי
   שי"ד - מצות קורבן מוסף של יום הכיפורים
   שט"ו - שלא לעשות מלאכה בעשרה בתשרי
   שט"ז - שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים
   שי"ז - מצות שביתה ממלאכה ביום הכיפורים
   שס"ד - מצוות ווידוי על חטא


3. מתענים בחמישה עינויים
   א. אכילה ושתיה
   ב. רחיצה
   ג. סיכה
   ד. נעילת הסנדל
   ה. פרישה מן האשה


התפילה

1. יום הכיפורים מוקדש כולו לתפילה:  5 תפילות ביום הכיפורים:
 א. כל נדרי ותפילת ערבית
 ב. תפילת שחרית
 ג. תפילת מוסף
 ד. תפילת מנחה
 ה. תפילת נעילה


2. תפילת מנחה בערב יום כיפור נושא את אופיו של יום כיפור בכך שבתום תפילת העמידה אומרים את הווידוי.


3. ארבע פעמים בשנה אומרים את תפילת "יזכור" לאזרכת נשמות: ביום כיפור, בשמיני עצרת, בשביעי של פסח ובחג השבועות.


4. התפילות המיוחדות ליום כיפור הן:
א. "תפילה זכה" תפילה זו אנו מבקשים מהקב"ה "לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי".
ב. "כל נדרי" תפילה זו נאמרת ברגש רב ע"י החזן, המקור לתפילה הוא האמור (במסכת נדרים כ"ג) "הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר: כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל" [יום הכיפורים נקרא גם ר"ה - "בראש השנה בעשור לחודש" (יחזקאל מ') 
מהו הקשר בין "כל נדרי" לבין יום כיפור? יום כיפור הוא יום סליחה ותשובה וצריך אדם להיטהר מעוונותיו (יראת החטא פירושה: לפחד מפני החטא עצמו יותר מאשר העונש הכרוך בו) - רבי מנדל מוויטבסק.

ג. תפילת ערבית ( תוספות מיוחדות) תפילת ערבית בעיקרה היא כמו תפילת ערבית בכל שבת ומועד אך יש בתפילה זו מספר שינויים:


1. לאחר אמירת "שמע ישראל", אומרים בקול רם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". בדר"כ אומרים זאת בלחש כי זו תפילת המלאכים ואין אנו "פולשים" לתחומם. ביום כיפור אנו דומים למלאכים ולכן מתירים אנו לומר זאת בקול רם.


2. לפני תפילת העמידה אנו אומרים: "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו".


3. בתפילת העמידה שבע ברכות, הברכה המרכזית היא "המלך הקדוש". בסיום אומרים את הווידוי.


4. לאחר תפילת העמידה נוספו פיוטים כגון: "יעלה תחנונינו מערב", "סלח נא", "הנה כחומר ביד היוצר", חזרה על הווידוי, "אבינו מלכנו", לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה". בקהילות רבות נוהגים לומר את "שיר הכבוד".


ד. תפילת שחרית - תפילת העמידה כמו בראש השנה. המשותף לפיוטי תפילת שחרית - רוממות ה' ושליטתו בעולם. לאחר "שחרית" מוציאים שני ספרי תורה. שישה קרואים קוראים בספר א' - עבודת הכהן הגדול (ויקרא פרק ט"ז). בספר השני קוראים למפטיר - פירוט הקרבנות הקרבים ביום הכיפורים (במדבר כ"ט). הפטרה קוראים מישעיהו הנביא (נז-נח). קריאת הנביא לחרטה, חשבון נפש וקיום מעשים טובים.
ה. תפילת "יזכור" - נוסף לאזכרת נשמות שעורכים לכל הנפטרים נוספו בדורנו שני פרקים נוספים "אל מלא רחמים" - לזכר קודשי האומה. **********צריך להיות - השואה?******** "אל מלא רחמים" - לזכר חללי מערכות ישראל.
ו. תפילת מוסף בתפילת העמידה שבע ברכות (כמו בר"ה) ********בר"ה תשע ברכות הנוסח הנכון כמו באנגלית, או למחוק את המילים "כמו בר"ה"********* הברכה המרכזית - הקורבנות המיוחדים של יום כיפור.
יחודה של תפילת מוסף - בציון סדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים.
ז. תפילת מנחה תפילת העמידה זהה לתפילת ערבית ושחרית. פותחים את התפילה בקריאה בתורה - 3 קרואים. הקריאה לקוחה מפרשת "אחרי מות". (המשך לקריאת התורה בשחרית). העולה השלישי קורא את ההפטרה הנקראת: "מפטיר יונה". קוראים את כל ספר יונה. הספר מתאר את החזרה בתשובה שהצילה את החוטאים מרוע הגזירה.
ח. תפילת נעילה רק ביום כיפור אנו מתפללים תפילה חמישית למנין התפילות של היממה. בשעה זו אנו עומדים להינעל שערי שמים ואנו מבקשים מהקב"ה "פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום".
בכל מקום שאמרנו עד כל כתיבה אומרים חתימה. שתי תפילות מיוחדות: "אתה נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שבים". "אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך". אומרים שוב "שלוש עשרה מידות הרחמים".
"אבינו - מלכנו", "שמע ישראל", "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", "ה' הוא האלוקים", "לשנה הבאה בירושלים הבנויה". ומסיימים בתקיעת שופר. התקיעה מזכירה לנו את תקיעת השופר של יום הכיפורים בשנת
היובל: "בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וקידשתם את שנת החמישים".

 

 מקורות

 ויקרא ט"ז, כ"ט
 ויקרא כ"ג, כ"ז, ל"ב
 ויקרא כ"ה, ט
 1. שמות החג והתקופה  במדבר כ"ט, ז
ויקרא ט"ז, כ"ט, ל"א
 ויקרא כ"ג, ג
 ויקרא כ"ג, כ"ח, ל-לב
 2. מקרא קודש ושביתה ממלאכה  במדבר כ"ט, ז

 ויקרא ט"ז, כ"ט, ל"א
 ויקרא כ"ג, כ"ז, כ"ט, ל"ב
 3. צום  במדבר כ"ט, ז

 ויקרא כ"ג, כ"ז
 4.  קורבן מוסף  במדבר כ"ט, ח-י"א
 שמות ל', י'
 ויקרא ט"ז, ג-כ"ח, ל', ל"ב-ל"ד
 ויקרא כ"ג, כ"ח
 5. עבודת כהן גדול  במדבר כ"ט, י"א

 6. שופר ביובל  ויקרא כ"ה, ט'
 א. מסכת יומא (בבלי)
 ב. רמב"ם הלכות תשובה פרק א-י
 הלכות שביתת עשור פרק א-ג
 7. תורה שבעל פה  משנה ברורה תר"ד-תרכ"ד
 8. ספר החינוך  מצוות שי"ג-שי"ז, שס"ד

 

 הפעלות


א. תלמידי הכיתה יערכו רשימה של מעשים שונים שאנו עושים במשך השנה. כל קבוצת תלמידים תקבל על עצמה לבדוק באיזו מידה הם עשו את המעשה הנכון ובעיקר יקבלו על עצמם לעשות מעשים טובים כגון: סיוע לחבר, עזרה לזקנים, עזרה להורים, כבוד הורים, לימוד תורה, מתן צדקה, כבוד למורים וכו'.


ב. כל תלמיד בכיתה יכתוב (בעילום שם) אילו דברים פגעו בהם. הפתקאות יוכנסו לקופסה, כל תלמיד יוציא פתק ויציע כיצד הוא יכול לתקן פגיעה שנעשתה לחבר. לאחר מכן יתקיים דיון בכיתה: מה בעיקר פוגע בתלמידים וכיצד ניתן למנוע זאת?


ג. הכיתה תקבל על עצמה פרויקט שיקרא "סור מרע ועשה טוב". כל קבוצת תלמידים תסייע בתחום המענין אותה לחיי הקהילה. עזרה לזקנים, חולים, צדקה לעניים, סיוע לתלמידים חלשים, שיפור מראה בית הספר וכו'.


ד. קבוצת תלמידים שיש להם קול ערב ילמדו את המנגינות המיוחדות של התפילות ביום הכיפורים, ישירו אותם בפני חברי הכיתה. תלמידים אחרים יתנו הסבר קצר על אותם תפילות.


ה. ביה"ס יערוך תחרות וינתנו פרסים לתלמידים שהצטיינו בקיום מעשים טובים בעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים.

התלמידים ידעו:

 א. שראש השנה ויום כיפור והימים שביניהם הם חטיבה אחת - "הימים הנוראים" ו"עשרת ימי תשובה".
 ב. ביום כיפור נתרצה הקב"ה לישראל על חטא העגל, בעת עליתו השלישית של משה  רבינו על הר סיני.
 ג. את מהותו של יום כיפור - גמר דינו של עולם, יום כפרה וסליחה.
 ד. מהי התשובה: חרטה על העבר, עזיבת החטא, קבלה לעתיד.
 ה. מהם חמש התפילות ביום כיפור
 ו. אילו חמישה עינויים ביום כיפור. יש להביא את הילדים להכרה ולמעשה שאין יום כיפור מכפר עד שירצו את חבריהם.


 שאלות לסיכום וחזרה


1. אילו שמות נוספים ליום כיפור, הסבר את מובנם.
2. מה ההבדל בין ראש השנה ליום כיפור?
3. מה הקשר בין ראש השנה ליום כיפור?
4. כמה תפילות מתפללים ביום כיפור? איזו תפילה מיוחדת ליום כיפור?
5. מהי "סעודה מפסקת", מדוע עורכים סעודה זו?
6. מהו "ווידוי"?
7. מדוע אומרים ווידוי בתפילת מנחה בערב יום כיפור?
8. במה שונים ראש השנה ויום כיפור משאר חגי ישראל?
9. מה יעשה אדם על מנת לשוב בתשובה שלמה?
10. עבירות "שבין אדם לחבירו" אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו, מדוע?
11. הסבר מהו "סדר העבודה".
12. אילו דברים אסורים ביום כיפור?
13. הסבר את המושג "בין כסה לעשור".
14. מה קרה בין התאריכים ר"ח אלול לי' בתשרי?
15. מהי תפילת "כל נדרי"?


 
 
 

 

 

 

 

שיתוף:              PRINT   
28 אוג' 2005 / 23 Av 5765 0