גופי ממשל, מבנה וועדות | הסוכנות היהודית לארץ ישראלגופי ממשל, מבנה וועדות

חבר הנאמנים

התפקידים והאחריות של גופי הממשל

חבר הנאמנים

חבר הנאמנים קובע את מדיניותה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל ומנהל, מפקח, מכוון ושולט על פעולותיה ופעילויותיה. כל הגופים (למעט העצרת), בעלי תפקידים ופקידי הסוכנות היהודית יפעלו בהתאם ובמסגרת המדיניות שתיקבע על ידי העצרת וחבר הנאמנים, ויהיו אחראים בפני חבר הנאמנים.

 

ההנהלה

ההנהלה, הפועלת כגוף קולקטיבי בעל אחריות קולקטיבית, אחראית על ניהול הפעולות של הסוכנות היהודית, ונתונה לפיקוחו של חבר הנאמנים. ההנהלה מיישמת מדיניות עליה החליטו העצרת וחבר הנאמנים, באמצעות המנהל הכללי ותחת הנחייתו של יו"ר ההנהלה. יו"ר ההנהלה, או בהעדרו הגזבר, יושב בראש כל ישיבות ההנהלה.

ההנהלה מוסמכת להשתמש בכל סמכויות הסוכנות, לחתום על חוזים, ללוות כספים, להנפיק ראיות על חבויות, אגרות חוב, ערבויות ובטחונות אחרים, לרכוש או למכור נכסים, לבצע מסמכים בשם הסוכנות, ובאופן כללי לייצג את הסוכנות ולפעול בשמה ולמענה.

 

לשכת המזכיר הכללי

לשכת המזכיר הכללי משמשת כממשק בין חברי חבר הנאמנים והעצרת לבין הסוכנות היהודית. בהתאם לתקנון, המזכיר הכללי אחראי בפני יו"ר חבר הנאמנים ובפני יו"ר ההנהלה. הוא משמש כמזכיר העצרת, מזכיר חבר הנאמנים ומזכיר ההנהלה. עוד הוא אחראי על ציוות העצרת, חבר הנאמנים וועדותיו וההנהלה. בנוסף, המזכיר הכללי שומר ומתייק מסמכים רשמיים של הסוכנות היהודית, כולל פרוטוקולים והחלטות של העצרת, של חבר הנאמנים וההנהלה. לשכת המזכיר הכללי אחראית על תקנון הסוכנות היהודית ועל הסכם הכינון מחדש.

מבנה הממשל

דיאגרמה של מבנה ממשל הסוכנות היהודית

צרו קשר עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל

הנהלה ראשית

רח׳ קינג ג׳ורג׳ 48, ירושלים 9426218

פניות הציבור

PniyotTzibor@jafi.org

טלפון 02-6204443

מרכזיה ראשית

טלפון 02-6202222