הבית בו נולדה המדינה | הסוכנות היהודיתהבית בו נולדה המדינה